Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Regulamin Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK

Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK - regulamin

I. Przepisy ogólne
§ 1

 1. - Przodownik Turystyki Kajakowej (Przodownik) jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 2. - Przodownik pełni rolę organizatora i wychowawcy w stosunku do osób uprawiających kwalifikowaną turystykę kajakową.
 3. - Przodownik popularyzuje idee Towarzystwa, pełni swe obowiązki świadomie i dobrowolnie, wypełnia je w miarę możliwości jak najlepiej.

§ 2

Ustala się trzy stopnie przodownika:

 1. - stopnia trzeciego (najniższy),
 2. - stopnia II,
 3. - stopnia I. 

Uzyskanie poszczególnych stopni odbywa się kolejno.

II. Prawa i obowiązki Przodownika
§ 3

Przodownik turystyki kajakowej ma prawo do:

 1. -noszenia odznaki przodownika, posługiwanie się proporczykiem i pieczątką osobistą
 2. -potwierdzania turystom-kajakarzom przebytych tras w książeczkach DOK, TOK, GOT, gdy uczestniczy w danym spływie lub obecności na szlaku w dniu spotkania z nimi oraz nadawania DOK,
 3. - prowadzenia własnej książeczki TOK, GOT bez obowiązku poświadczania jej na szlaku,
 4. - aktywnego uczestnictwa w zlotach Przodowników z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 5. - korzystania z bazy noclegowej, sprzętu i udogodnień pozostających w gestii PTTK na prawach obowiązujących w Towarzystwie,
 6. - awansowanie na wyższe stopnie Przodownika,
 7. - organizacji imprez kajakowych zleconych przez inne organizacje zgodnie ze swymi uprawnieniami.

§ 4

Uprawnienia Przodowników poszczególnych stopni:

 1. Przodownik III stopnia ma prawo do:
  1. planowania i organizacji imprez turystyki kajakowej - sekcyjnych, klubowych i oddziałowych, gdzie ilość kajakarzy nie przekracza 24 osób
  2. pełnienia funkcji organizacyjnych na wszelkich imprezach kajakowych
  3. prowadzenia instruktażu techniki kajakowania na obozach i wędrownych wczasach kajakowych
 2. Przodownik II stopnia ma ponadto prawo do:
  1. organizowania i kierowania imprezami kajakowymi rangi ogólnopolskiej
  2. pełnienia funkcji kierownika i wykładowcy na kursach dla kandydatów na III stopień przodownika
 3. Przodownik I stopnia ma ponadto prawo do:
  1. organizowania i kierowania imprezami kajakowymi wszystkich rang
  2. kierowania i wykładania na kursach i sympozjach doskonalących
  3. wizytowania z ramienia Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK wszelkich imprez kajakowych PTTK
  4. tworzenia i opiniowania programów szkoleniowych dotyczących turystyki kajakowej
  5. opiniowanie wydawnictw dotyczących turystyki kajakowej
  6. członkostwa w zespole weryfikacyjnym turystycznych odznak kajakowych PTTK.

§ 5

Obowiązki Przodownika Turystyki Kajakowej

 1. - Przestrzegać postanowień Karty Turysty PTTK i upowszechniać idee Towarzystwa
 2. - Brać aktywny udział w życiu Towarzystwa
 3. - Systematycznie wzbogacać swe kwalifikacje wodniackie i krajoznawcze
 4. - Przestrzegać i upowszechniać zasady bezpiecznego pływania na imprezach
 5. - Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
 6. - Po zakończeniu sezonu składać sprawozdania określonego wzoru Zespołowi Weryfikacyjnemu z przyznanych DOK
 7. - Zgłaszać zmiany w macierzystym Oddziale PTTK lub Regionalnej Komisji Kajakowej w związku z aktualizacją danych personalnych lub posiadanych uprawnień.

III. Tryb i warunki nadawania uprawnień przodownickich poszczególnych stopni
§ 6

 1. Uprawnienia Przodownika nadaje Komisja Turystki Kajakowej ZG PTTK.
 2. Uprawnienia obowiązują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dokumentem nabytych uprawnień jest legitymacja Przodownika.

§ 7

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK nadaje tytuł Przodownika stopnia III osobie, która spełniła następujące warunki:
  1. ma ukończone 18 lat,
  2. co najmniej 2 lata jest członkiem PTTK,
  3. posiada udokumentowaną umiejętność pływania,
  4. posiada TOK minimum st. III "SREBRNY",
  5. pozytywnie ukończyła szkolenie specjalistyczne dla Przodownika st. III lub ukończyła kurs organizowany przez inną organizację z rygorem pozytywnego ukończenia zdania egzaminu uzupełniającego zgodnego z programem szkolenia PTTK.
 2. Uprawnienia Przodownika stopnia II mogą być nadane osobie:
  1. będącej co na jmniej 2 lata aktywnym Przodownikiem st. III,
  2. posiadającej co najmniej TOK st. IV "ZŁOTY",
  3. posiadającej co najmniej GOT st. III "BRĄZOWY",
  4. która organizowała co najmniej 4 spływy rangi klubowej oraz pełniła funkcje organizacyjne co najmniej 2 razy na spływach wyższych rang,
  5. brała udział w szkoleniu doskonalącym.
 3. Uprawnienia Przodownika stopnia I mogą być nadane osobie:
  1. będącej co najmniej 5 lat aktywnym Przodownikiem st. II,
  2. posiadającej co najmniej TOK st. IV "DUŻY ZŁOTY",
  3. posiadającej co najmniej GOT st. II "SREBRNY",
  4. która organizowała co najmniej 5 spływów rangi ogólnopolskiej w tym przynajmniej 3-krotnie była komandorem spływu
  5. brała udział w szkoleniu doskonalącym.
 4. w uzasadnionych przypadkach Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ma prawo podwyższyć uprawnienia z pominięciem wymogów regulaminu zawartych w § 7 pkt. 2,4-5 oraz pkt. 3.4-5.

§ 8

 1. Legitymacja określa stopień uprawnień Przodownika oraz okres ważności.
 2. Ustanawia się okresy ważności legitymacji:
  - stopnia III - 2 lata
  - stopnia II - 3 lata
  - stopnia I - 5 lat.
 3. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ma prawo przedłużyć okres ważności legitymacji Przodownika st. I na czas nieokreślony po 10 - letniej jego aktywnej działalności.
 4. Przodownik ma obowiązek przedstawić legitymację celem przedłużenia ważności właściwemu Oddziałowi PTTK lub regionalnej KTKaj. zgodnie z postanowieniem § 8 pkt.2.

IV. Postanowienia końcowe
§ 9

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK prowadzi Centralna Kartotekę Przodowników, systematycznie ją aktualizuje na podstawie powiadomień otrzymanych z Oddziałów i Regionalnych KTKaj.

§ 10

 1. 1. Tytuł przodownika nadawany jest dożywotnio.
 2. 2. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK analizując działalność Przodowników rozróżnia status:
  1. Przodownik "czynny" - aktywny członek PTTK,
  2. Przodownik "nieczynny chwilowo", który zaniechał działalności,
  3. oraz odnotowuje w rejestrze pod hasłem "nieczynny stale" zaprzestanie członkostwa lub śmierci Przodownika
 3. Czas trwania statusu "nieczynny chwilowo" nie jest zaliczany do stażu przodownickiego.

§ 11

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ma prawo udzielić upomnienia, zawiesić w prawach do prowadzenia imprez na okres nie dłuższy niż 3 lata, obniżyć stopień lub pozbawić uprawnień Przodownika w przypadku:
  1. postępowania niezgodnego z Kartą Turysty,
  2. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie,
  3. niewypełniania obowiązków członka kadry PTTK,
  4. nieprzestrzegania uprawnień niniejszego postanowienia.
 2. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ustosunkowuje się do zgłoszonych zarzutów dotyczących postępowania Przodownika, powiadamia go o zarzutach. Po otrzymaniu wyjaśnień zainteresowanego rozpatruje sprawę podejmując uchwalę uchwalona zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały, o której mowa w punkcie 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 12

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 13

Traci moc Regulamin Przodownika Turystyki Kajakowej z dnia 20 kwietnia 1988 roku.

§ 14

Regulamin został uchwalony przez Komisje Turystyki Kajakowej ZG PTTK dnia 8 września 1996 r. i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwała nr. 86/96 z dnia 15 listopada 1996 roku.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezydium ZG PTTK