Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Regulamin - Dziecięca Odznaka Kajakowa (DOK PTTK Kiełbik)

Dziecięca Odznaka Kajakowa (DOK PTTK Kiełbik) - Regulamin

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1

Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "Kiełbik" (dalej zwanej KIEŁBIK) jest:
1 - propagowanie turystyki kajakowej wśród najmłodszych,
2 - zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i obcowania z przyrodą,
3 - tworzenie nawyków czynnego wypoczynku,

§ 2

Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
I stopień - BRĄZOWY
II stopień - SREBRNY
III stopień - ZŁOTY

§ 3

KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki
§ 4

KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w § 2
Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I - BRĄZOWEGO.

§ 5

Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.
KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział III
Warunki zdobywania odznaki
§ 6

Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:
2 dni na stopień BRĄZOWY
7 dni na stopień SREBRNY
14 dni na stopień ZŁOTY
KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.
W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 7

KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego

§ 8

Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.
W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10

Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "KIEŁBIK" z dnia 26.05.1995 roku.

§ 11

Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "KIEŁBIK" został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.