WKW PTTK

Regulamin Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK

Regulamin WKW PTTK

Rozdziały:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cele i zadania Klubu.
  3. Zasady zrzeszania się członków PTTK w Klubie. Prawa i obowiązki członków Klubu.
  4. Władze Klubu
  5. Majątek i fundusze Klubu; zasady korzystania ze sprzętu turystycznego będącego w posiadaniu Klubu.
  6. Rozwiązanie Klubu
  7. Postanowienia końcowe

I - Postanowienia ogólne

§1. Regulamin Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK określa cele i zadania oraz zasady działania tego Klubu a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2. Włocławski Klub Wodniaków PTTK, zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego we Włocławku, którego siedziba mieści się we Włocławku przy ul. Słowackiego 1 a.
Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Kujawskiego PTTK.

§3. Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.

§4. Klub używa pieczęci firmowej podłużnej w kształcie prostokąta następującej treści: „Włocławski Klub Wodniaków PTTK ul. Słowackiego 1 a 87 800 Włocławek”

II - Cele i zadania Klubu

§5. Celem Klubu jest organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie wodnej turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza turystyki kajakowej, w szczególności poprzez:
1. umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w PTTK oraz podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie turystyki kajakowej oraz umożliwianie im korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności PTTK;
2. organizowanie spływów kajakowych i innych imprez;
3. organizowanie udziału członków Klubu w imprezach obcych;
4. organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań wodniaków;
5.upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, w szczególności związanych z uprawianiem turystyki kajakowej;
6. reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów zajmujących się kajakarstwem;
7. prowadzenie przystani wodnej PTTK przy ulicy Piwnej 1 we Włocławku;
8. podejmowanie działań na rzecz powiększenia bazy sprzętu pływającego i należytego wykorzystania sprzętu istniejącego.

III - Zasady zrzeszania się członków PTTK w Klubie, prawa i obowiązki członków Klubu

§6. Członkiem Klubu może zostać członek zwyczajny PTTK, należący do Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku ewentualnie do innego Oddziału PTTK, posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską PTTK, który zostanie przyjęty w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu i opłaci roczną składkę klubową.

§7. Wysokość rocznej składki klubowej jest zmienna i wynosi podwójną wysokość należnej od członka zwyczajnego PTTK składki członkowskiej PTTK (normalnej lub ulgowej), obowiązującej w danym roku w Oddziale Kujawskim PTTK. Składka klubowa powinna zostać opłacona przez członka Klubu przed skorzystaniem ze sprzętu klubowego lub wzięciem udziału w zorganizowanej przez Klub imprezie.

§8. Członek Klubu legitymujący się co najmniej trzyletnim stażem członkowskim w Klubie, który w bieżącym roku nie uczestniczy w imprezach klubowych i nie korzysta ze sprzętu klubowego, nie ma obowiązku uiszczania składki klubowej; nie zwalnia go to jednak od opłacenia składki członkowskiej PTTK.

§9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu na wniosek członka Klubu aktywnie uczestniczącego w życiu Klubu, angażującego się w wykonywanie prac społecznych przy utrzymaniu obiektów przystani wodnej oraz sprzętu klubowego i legitymującego się co najmniej trzyletnim stażem członkowskim w Klubie może zwolnić go od opłacania składki klubowej w danym roku lub składkę obniżyć.

§10. Członek Klubu ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK, w tym władz Klubu; prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału PTTK członek Klubu ma tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
3. nosić odznakę organizacyjną PTTK;
4. korzystać z przystani wodnej PTTK przy ulicy Piwnej we Włocławku i jej urządzeń w godzinach jej otwarcia;
5. brać udział w naradach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Klubu;
6. reprezentować Klub na imprezach innych organizatorów;
7. korzystać nieodpłatnie ze sprzętu pływającego, asekuracyjnego i innego pozostającego w dyspozycji Klubu.

§11. Małoletni członek zwyczajny PTTK, będący członkiem Klubu, w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać ani być wybieranym do władz PTTK, w tym władz Klubu.
Małoletni członek PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTKK, w tym władz Klubu, z tym, że we władzach tych większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§12. Członek Klubu ma obowiązek:
1. przestrzegać Statutu PTTK, Statutu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku, regulaminów i uchwał władz PTTK;
2. aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu a w szczególności w imprezach organizowanych przez Klub;
3. reprezentować godne imię turysty polskiego;
4. podnosić swoje kwalifikacje turystyczne;
5. regularnie opłacać składkę członkowską;
6. dbać o sprzęt będący w użytkowaniu Klubu i urządzenia przystani wodnej PTTK, w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz Klubu organizowanych przez Zarząd Klubu oraz wykonywanie prac remontowo – konserwatorskich przy sprzęcie pływającym;
7. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa na wodzie, a w szczególności posiadać sprzęt ratunkowy w jednostce pływającej, nie przeciążać jednostek pływających, zachować trzeźwość w czasie pływania;
8. posiadać i doskonalić umiejętność pływania;
9. nieść na wodzie pomoc osobom jej potrzebującym;
10. przestrzegać zarządzeń porządkowych Zarządu Klubu i poleceń wydawanych przez osoby prowadzące w imieniu Klubu imprezy turystyczne.

§13. Członek zwyczajny PTTK będący członkiem Klubu ma prawo do przeniesienia do innego Koła- Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§14. Członek Klubu, który nie opłaci do 31 marca roku następnego należnej składki klubowej za rok ubiegły i któremu nie przysługuje zwolnienie od opłacania tej składki, zostaje skreślony z listy członków Klubu; nie powoduje to jednakże utraty członkostwa PTTK, która to utrata uregulowana jest w Statucie PTTK.
Ponowne wstąpienie do Klubu członka zwyczajnego PTTK, który został skreślony w trybie opisanym w zdaniu pierwszym, następuje przez opłacenie składki klubowej za rok, w którym następuje wstąpienie; nie jest wymagana w tym przypadku uchwała Zarządu Klubu w przedmiocie przyjęcia tej osoby w poczet członków.

§15. Zarząd Klubu ma prawo zawiesić członka Klubu w prawach członkowskich na okres jednego roku lub wykluczyć z grona członków Klubu w przypadkach rażącego nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub zarządzeń zarządu Klubu.
O podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia Zarząd Klubu powinien zawiadomić pisemnie wykluczonego członka.
Od uchwały w przedmiocie wykluczenia wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu, które wino być wniesione w zawitym terminie 14 dni od dowiedzenia się o wykluczeniu.

§16. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK w zakresie nie uregulowanym wyżej określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

IV - Władze Klubu

§17. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu.

§18. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu są wybierane przez członków Klubu na Walnym Zebraniu Klubu.
Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w czasie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§19. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa cztery lata.

§20. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w przedmiocie rozwiązania Klubu.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§21. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
W Walnym Zebraniu udział biorą:
- z z głosem decydującym – wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Klubie;
- z z głosem doradczym – członkowie honorowi PTTK i osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.

§22. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu;
2. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków;
3. udzielanie absolutorium członom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu;
4. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
5. wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału Kujawskiego PTTK według zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalanej przez Zarząd tego Oddziału;
6. określenie zadań Klubu na okres kadencji;
7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu;
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§23. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
Równocześnie Zarząd Klubu informuje o miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdania za okres kadencji.

§24. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1. z inicjatywy Zarządu Klubu;
2. na wniosek Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK;
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu;
4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
W takim przypadku Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu Zarząd podaje termin, miejsce, sprawy, dla których Zebranie zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.

§25. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału Kujawskiego PTTK, określając jednocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Klubu.

§26. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału Kujawskiego PTTK.

§ 27. W skład Zarządu Klubu wchodzi czterech członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
Liczba członków Zarządu Klubu może być określona odmiennie uchwałą Walnego Zebrania Klubu, z tym, że Zarząd nie może składać się z ilości mniejszej niż trzy osoby.
Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i gospodarza.
Prezes i wiceprezes mogą łączyć swą funkcję z funkcją sekretarza, skarbnika lub gospodarza.

§28. Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. zwoływanie uchwałą Walnych Zebrań Klubu;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału Kujawskiego PTTK, władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał własnych;
3. uchwalanie rocznych planów działania;
4. zarządzanie majątkiem, w tym Przystanią Wodną PTTK przy ul. Piwnej 1 we Włocławku, i funduszami Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału;
5. utrzymywanie w porządku i sprawności urządzeń Przystani Wodnej PTTK we Włocławku i posiadanego sprzętu pływającego i turystycznego, w szczególności poprzez organizowanie prac społecznych na terenie Przystani;
6. składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz Walnemu Zebraniu Klubu; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu;
7. zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia;
8. przyjmowanie uchwałą członków zwyczajnych PTTK w poczet członków Klubu;
9. prowadzenie i aktualizowanie kartoteki członków Klubu;
10. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki wodnej, w tym turystyki kajakowej, połączonej z krajoznawstwem;
11. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu, w tym informowanie ich o działalności Klubu i Oddziału oraz organizowanych spotkaniach i imprezach;
12. organizowanie podstawowego kształcenia członków Klubu w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych;
13. propagowanie turystyki wodnej i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej, w tym kajakowej, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, szerzenie kultury uprawiania turystyki;
14. współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie w celu realizacji zadań Klubu;
15. prowadzenie dokumentacji pracy Klubu;
16. prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§29. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane; w szczególności protokołowane są podejmowane uchwały.

§30. Udział w posiedzeniach Zarządu jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.

§31. Dla wykonania zadań Zarząd Klubu dokonuje podziału pracy wśród swoich członków, ustala też. terminarz dyżurów członków Zarządu na terenie Przystani Wodnej PTTK we Włocławku.
Do najważniejszych zadań prezesa Klubu należy reprezentowanie Klubu, kierowanie działalnością Zarządu Klubu, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki tych posiedzeń, podejmowanie decyzji w sprawach nic wymagających uchwały Zarządu, podpisywanie protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.
Do najważniejszych zadań wiceprezesa Klubu należy zastępowanie prezesa, kierowanie określonymi dziedzinami działalności powierzonymi przez Zarząd, na przykład organizacją imprez.
Do najważniejszych zadań skarbnika należy nadzór nad całokształtem działalności finansowe) i majątkiem Klubu, zbieranie składek członkowskich, prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych, regulowanie rachunków zgodnie z uchwałami Zarządu i sporządzonymi preliminarzami, nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.
Do najważniejszych zadań gospodarza należy dopilnowanie utrzymania porządku na Przystani Wodnej, utrzymanie sprawności urządzeń Przystani, sprawności sprzętu pływającego i innego będącego w posiadaniu Klubu, organizowanie prac społecznych na terenie Przystani, prowadzenie księgi wypływów i ewidencji sprzętu.
Do najważniejszych zadań sekretarza należy protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowane podejmowanych uchwał, prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji z członkami Klubu, prowadzenie ewidencji członków Klubu i jej aktualizowanie, prowadzenie dokumentacji Klubu, prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

§32. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału Kujawskiego PTTK w przypadku:
1. zaniechania działalności:
2. rażącego i uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał władz PTTK;
3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym i powierzonym;
4. działania na szkodę PTTK.
Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie urzędującego Zarządu i zwołanie Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

§33. Uchwały Walnego Zebrania Klubu i uchwały Zarządu Klubu mogą być uchylone lub ich wykonanie może być zawieszone przez Zarząd Oddziału Kujawskiego PTTK w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem. Statutem PTTK. Statutem Oddziału Kujawskiego PTTK oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

§34. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie trzech osób.
Działa ona według zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§35. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:
1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Klubu;
2. dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
3. zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji;
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.

V - Majątek i fundusze Klubu; zasady korzystania ze sprzętu turystycznego będącego w posiadaniu Klubu

§36. Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1. części składek członkowskich PTTK;
2. składki klubowej;
3. dotacji, darowizn i wpływów z innych tytułów.
Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK.
Uzyskane środki finansowe przeznacza się w szczególności na zakup i konserwację sprzętu oraz obiektów przystani.

§37. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§38. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubu powinno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału. Wszystkie wpływy i wydatki powinny być ujęte w ewidencji finansowej Klubu.

§39. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału Kujawskiego PTTK i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi do dyspozycji tego Oddziału.
Majątek przekazany w użytkowanie Klubu w przypadku rozwiązania Klubu stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia Klubu do innego Oddziału jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§40. Ze sprzętu pływającego i innego sprzętu należącego do Klubu nieodpłatnie może korzystać każdy członek Klubu. W szczególności na imprezach organizowanych przez Klub ma on prawo pierwszeństwa w korzystaniu ze sprzętu i nieodpłatnie korzysta z miejsca w kajaku. Nieodpłatnie z miejsca w kajaku korzystają również dzieci członków Klubu, o ile ich wiek nic przekracza czternastu lat. Członek Klubu ma prawo również nieodpłatnie w ramach indywidualnego wypływu na Wisłę zabrać do kajaka osobę towarzyszącą.

§41. Odpłatnie ze sprzętu pływającego - kajaków i innych łodzi - wraz ze sprzętem asekuracyjnym na imprezach organizowanych przez Klub mogą korzystać także członkowie PTTK nie będący członkami Klubu.
Odpłatność za korzystanie ze sprzętu pływającego wynosi 1/2 (jedną drugą) część składki normalnej PTTK obowiązującej w Oddziale Kujawskim PTTK w danym roku za miejsce w kajaku za jedną dobę.
Zarząd Klubu może ustalić odmiennie zasady odpłatności za korzystanie ze sprzętu pływającego dla poszczególnych imprez organizowanych przez Klub.

§42. Młodzież do łat 18 może korzystać ze sprzętu pływającego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

§43. Członek Klubu, który przygotował sprzęt, w szczególności sprzęt pływający do użytkowania w danym roku. ma pierwszeństwo jego użytkowania, a wydanie tego sprzętu innej osobie może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.
Korzystanie z kajaków składanych wymaga uprzedniej zgody Zarządu Klubu.

§44. Budowa jednostek pływających na terenie Przystani Wodnej PTTK przez członków Klubu wymaga uprzedniej zgody Zarządu Klubu.
Warunki budowy określa odrębna umowa, regulująca w szczególności odpłatność za korzystanie z energii elektrycznej, wody i urządzeń Przystani.
Przechowywanie na terenie Przystani prywatnego sprzętu i materiałów członków Klubu wymaga zgody Zarządu Klubu.
Ryzyko utraty lub zniszczenia przechowywanych na terenie Przystani prywatnego sprzętu i materiałów obciąża osoby przechowujące sprzęt i materiały.

VI - Rozwiązanie Klubu

§45. Rozwiązanie Klubu uchwalą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1. zaniechania działalności;
2. spadku liczby członków poniżej dziesięciu osób przez okres jednego roku;
3. wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§46. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania klubu, likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
W przypadku rozwiązania Klubu uchwalą Zarządu Oddziału w pozostałych przypadkach wymienionych w §45 likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez zarząd Oddziału.
Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu, a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału.

VII - Postanowienia końcowe

§47. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zebranie Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK w dniu 20 lutego 2004 i zaakceptowany przez Zarząd Oddziału Kujawskiego PTTK uchwałą nr 38 z dnia 11.03.04 wchodzi w życie z dniem podjęcia wspomnianej uchwały Zarządu Oddziału.
Traci moc regulamin praw i obowiązków członka Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK obowiązujący od dnia 1 kwietnia 1997.

§48. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK. W razie sprzeczności ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.