Strona główna » O WKW PTTK » Plan imprez

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2017

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Zarząd Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK zaprasza Was do udziału w imprezach klubowych w sezonie 2017.

Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego 2017 odbędzie się w dniu 13 maja 2017 (sobota) na terenie Przystani Wodnej PTTK przy ul. Piwnej.

We wrześniu 2017 odbędzie się zakończenie sezonu.

W dniu 6 stycznia 2017 odbyło się spotkanie klubowe połączone z pokazem zdjęć, a w dniu 7 stycznia 2017 odbył się X Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Wisłą z Włocławka do Bobrownik.

W sezonie 2017 planowane są ponadto następujące spływy kajakowe:
1 – 5 marca 2017 – udział w Międzynarodowym Spływie Zimowym na Brdzie im. Jurka Korka
5 – 9 kwietnia 2017 – spływ kajakowy rzeką Biebrzą z Osowca do Wizny oraz rzeką Wissą
29 kwietnia – 6 maja 2017 – udział w IX Wiosennym Spływie Kajakowym rzekami Polesia: Tarasienką, Włodawką, Uherką,  Krzewianką, Bugiem granicznym
18 – 21 maja 2017 – XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy rz. Zgłowiączką: Orle – Włocławek
14 – 18 czerwca 2017 – spływ kajakowy rzeką Grabią
29 czerwca - 9 lipca 2017 – Rodzinny spływ kajakowy na Litwie – Pojezierzem Auksztockim i Żejmieną, połączony ze zwiedzaniem Wilna
21 lipca – 4 sierpnia 2017 – udział w Vistuliadzie - Ogólnopolskim Spływie Kajakowym na Wiśle z okazji Roku Wisły na odcinku z Włocławka do Gdańska;
wrzesień 2017 – spływ kajakowy rzeką Wel
20 - 22 października 2017 – udział w spływie kajakowym na Rurzycy
listopad 2017 – udział w spływie kajakowym na Paklicy

Możliwe jest też zorganizowanie dodatkowych imprez oraz wzięcie udziału w imprezach innych organizatorów wg kalendarza imprez.

W sezonie 2017 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu.

Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Przypominamy o obowiązku opłacania składki klubowej. Jej wysokość wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Przypominamy też o obowiązku uiszczenia składki PTTK w biurze Oddziału Kujawskiego przy ul. Słowackiego 1 a. Składka PTTK w roku 2017 wynosi 45 zł – składka normalna, 25 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),  emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne) i 20 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).

Osoby, które nie opłaciły składek za rok 2016 obowiązane są to uczynić w możliwie najszybszym terminie.

Tylko osoby, które mają opłacone składki, mogą uczestniczyć w imprezach klubowych i korzystać z klubowego sprzętu!

Opłacenie składki PTTK oznacza także zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków!

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes WKW PTTK
Tomasz Andrzej Krajewski